Tomek Florja

Regulamin

§ 1 Informacje wstępne

 1. Platforma internetowa tomekflorja.pl, dostępna pod adresem internetowym www.tomekflorja.pl, prowadzona jest przez Tomasza Florję prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FLOORYA Tomasz Florja., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 615-194-87-28; REGON: 341490425 , zarejestrowaną pod adresem: ul. Krasińskiego 100/6 87-100 Toruń

§ 2 Definicje

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FLOORYA Tomasz Florja., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 615-194-87-28; REGON: 341490425 , zarejestrowaną pod adresem: ul. Krasińskiego 100/6 87-100 Toruń
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Platformy
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Platforma – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.tomekflorja.pl, oferujący w szczególności nagrania audio-video.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Platformy, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie).
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy, określa zasady dokonywania sprzedaży przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Platformy. Niniejszy Regulamin udostępniony jest dla Klientów na stronie www.tomekflorja.pl
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Abonamentu ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto klienta na Platformie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach na Platformie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Platformie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Platformie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Abonamentu do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczny jest wybrany przez Klienta Abonament
 12. Abonament – dostęp do platformy na określony czas będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Abonamentu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy.
 14. Cennik – aktualny cennik, gdzie Sprzedawca ustala ceny za Platformę, prezentowany na www.tomekflorja.pl
 15. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy – konto do dokonywania wpłat za Abonament: 78 1140 2004 0000 3602 7688 5456

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: info@tomekflorja.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: 531524427
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 78 1140 2004 0000 3602 7688 5456
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Klient zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie

a. aktywne urządzenie umożliwiające przeglądanie stron www
b. aktywne połączenie z siecią Internet
c. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
d. włączenie w używanej przez Klienta przeglądarce internetowej akceptacji plików Cooki

 1. Brak dostępu do plików „Cookies” może uniemożliwić, a na urządzeniach mobilnych uniemożliwia korzystanie z Platformy.Poza informacjami zawartymi w plikach „Cookies”, Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny jakichkolwiek informacji. Pliki te nie umożliwiają identyfikacji Klienta i za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 2. Pliki Cookies nie zagrażają systemowi komputera Klienta.

§ 5 Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Platformy są zastrzeżone i do zamieszczonych w jej ramach treści. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych na Platformie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy.
 2. Korzystanie przez Klienta z Platformy nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do Platformy ani zamieszczonych w jej ramach treści.
 3. Korzystanie z Platformy dozwolone jest jedynie w zakresie „dozwolonego użytku” określonego w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r.  o ochronie baz danych  (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
 4. Sprzedawca zablokuje konto Klienta korzystającego z Platformy poza zakresem „dozwolonego użytku”, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu. Zablokowanie konta Klienta jest jednoznaczne z brakiem możliwości zwrotu Klientowi dokonanej opłaty za Abonament oraz wiąże się z wystąpieniem przez Sprzedawcę na drogę sądową przeciwko Klientowi.
 5. Sprzedawca oświadcza, że dysponuje wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami w zakresie Platformy, w szczególności do audycji audiowizualnych i dokumentów objętych prawami autorskimi osób trzecich, w tym odpowiednimi licencjami.
 6. Dane zawarte w treści Platformy mają charakter wyłącznie informacyjny oraz pochodzą ze źródeł, które Sprzedawca uznał za rzetelne i wiarygodne.
 7. Korzystając z Platformy Klient potwierdza, że akceptuje treść niniejszego Regulaminu w całości i bez zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania w przyszłości. Oświadczenie to składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w toku składania zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania Platformy, jako narzędzia e-commerce, innych działań komercyjnych, w tym prowadzenia sklepu internetowego, działań reklamowych, treści ogłoszeniowych wśród Klientów, a w szczególności poprzez kierowanie do Klientów treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych, dotyczących produktów lub usług świadczonych przez Sprzedawcę, jak i podmioty trzecie.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy, w celu poprawy funkcjonowania, dodawania nowych funkcjonalności, przeprowadzenia konserwacji, bez wcześniejszego informowania o tym Klientów.
 10. Klientem może być osoba która skończyła 18 lat i zaakceptowała Regulamin, oraz osoba, która ukończyła lat 13 (trzynaście) i nie jest ubezwłasnowolniona, a zgodę na korzystanie z Platformy wyrażą w jej imieniu rodzice lub inny opiekun prawny, na drodze pisemnej.
 11. Korzystanie z usług Platformy wymaga wcześniejszej konsultacji z właściwym lekarzem lub specjalistą dotyczącej braku przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu jest jednocześnie oświadczeniem Klienta, że nie posiada on żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług Platformy, w szczególności z audycji audiowizualnych.
 12. Sprzedający nie ubezpiecza Klientów i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas korzystania z audycji audiowizualnych prezentowanych na Platformie. Klient korzysta z usług Platformy za własne ryzyko i odpowiedzialność.
 13. Klient przed startem audycji audiowizualnych prezentowanych na Platformie powinien samodzielnie zadbać o właściwy strój, przygotować odpowiednie i bezpieczne miejsce treningu/ćwiczeń, przygotować wymagany sprzęt do ćwiczeń oraz butelkę wody. Każdorazowo w trakcie audycji należy postępować zgodniez instrukcjami prowadzącego.
 14. W przypadku audycji audiowizualnych prezentowanych na Platfromie a dedykowanych dzieciom każdorazowo decyzję o aktywności dziecka podejmuje Klient, przy zastosowaniu odpowiednio pkt 5 – 7, 10 – 12 niniejszego paragrafu.
 15. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Klienta.
 16. Składanie zamówień przez Klienta na Abonament odbywa się wyłącznie po uprzednim założeniu Konta, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu
 17. Ceny podane na platformie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 18. W przypadku Umowy obejmującej abonament na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 19. Korzystanie z Platformy następuje wyłącznie na koszt oraz ryzyko Klienta.
 20. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za swoje działania lub zaniechania, oznacza to, iż Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za

a) szkody poniesione przez Klienta z powodu przerwy w dostępie do usług Platformy (np. dostawcy Internetu na rzecz Klienta)
b) jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych za pośrednictwem Platformy
c) skutki posiadania hasła Klienta przez osoby trzecie szkody
d) spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Klienta z Platformy.


§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i Nazwisko, Adres e-mail, nr telefonu
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się na Platformie;
 2. wybrać rodzaj Abonamentu będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane
 4. zaakceptować warunki Regulaminu
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”, oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 7. dostawa kupionego Abonamentu następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie umieszczonym na Platformie.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Po opłaceniu abonamentu Klient uzyskuje dostęp do Platformy na czas określony w opisie Abonamentu
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
b) Płatności elektroniczne
c) Płatność kartą płatniczą.

 1. Na życzenie Klient może otrzymać fakturę VAT. W tym celu wymagany jest kontakt pod adresem e-mail Sprzedawcy: info@tomekflorja.pl Wystawienie faktury VAT możliwe jest wyłącznie w miesiącu, w którym nastąpiło opłacenie Abonamentu.

§ 9 Wykonanie umowy zawartej na odległość

 1. Zawarcie umowy między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na Platformie zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Początek uzyskania dostępu do Platformy dla Klienta liczy się od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

§ 10 Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient jest uprawniony do korzystania z Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta na Platformie i nie udostępniania go osobom trzecim.
 3. Klient po opłaceniu abonamentu ma prawo do korzystania z właściwych dla niego usług.
 4. Klientowi nie wolno korzystać z Platformy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 5. Klientowi nie wolno posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszającymi prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Klient ma prawo do wniesienia reklamacji dotyczącej Platformy, którą należy składać na adres email: info@tomekflorja.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy ul. Krasińskiegho 100/6 87-100 z dopiskiem „Reklamacja”
 7. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni (słownie: czternastu) kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 8. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu, będą rozpatrywane negatywnie.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych na Platformie tomekflorja.pl zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 12 Ochrona prywatności i dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Platformy jest Sprzedawca.
 2. Udostępnianie Sprzedawcy danych osobowych Klienta następuje w drodze decyzji Klienta z uwzględnieniem brzmienia ust. 3 poniżej, w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. Niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być:

a) W przypadku Klienta, który korzysta na Platformie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Platformie.
b) podmioty zapewniające obsługę informatyczną Platformy

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy Sprzedaży zawierane na Platformie zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.04.2020 .

Załącznik nr 1
Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat info@tomekflorja.pl
FLOORYA Tomasz Florja, ul. Krasińskiego 100/6, 87-100 Toruń

Ja ( imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:
Data zawarcia umowy ……………………………
Imię i nazwisko klienta …………………………..
Adres klienta ……………………………………………
Podpis klienta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ……………………….
Data sporządzenia formularza ………………

Shopping Cart